»

                 

اهداف آموزشگاه

مسلما اعلی ترین هدف هر موسسه ویا آموزشگاه هنری ارتقاء سطح فرهنگ و تلاش برای نیل به بینشی صحیح از هنر در جامعه می باشد. از این رو عمده ترین هدف آموزشگاه موسیقی وهنر های تجسمی هنر و اندیشه آموزش دقیق  و صحیح هنر جویان بر طبق استاندارد های معرفی شده آموزش موسیقی و هنر های تجسمی با بهره گیری از مدرسین صاحب نام و مجرب بوده و این آموزشگاه می کوشدتا توجه اقشار مختلف جامعه خصوصا جوانان ونوجوانان را به این هنر های متعالی جلب نموده تا در راه پرورش هنر مندان متعهد و جوانانی خلاق و کوشا گام بردارد.


بازدید از صفحه : 3135