» آئین نامه

آموزشگاه موسیقی و نقاشی هنر و اندیشه

آیین نامه داخلی

حفظ حجاب و رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در محیط آموزشگاه الزامی است .

در صورت عدم شارژ شهریه در زمان مقرر، هنرجو حق استفاده از کلاس را ندارد .

آموزشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تاخیر و یا غیبت هنرجو ندارد و در صورت عدم حضور هنرجو در ساعت تعیین شده شهریه ی آن جلسه از هنرجو کسر خواهد شد .

کلاس های خواهران و برادران در ساعت های متفاوت برگزار می شود ، لذا جهت حفظ نظم کلاس های آموزشگاه و عدم تداخل ، از هنرجویان عزیز درخواست می شود که راس ساعت تعیین شده در محل آموزشگاه حاضر شوند .

هنرجویان محترم موظفند پس از اتمام کلاس ِ خود ، آموزشگاه را ترک نمایند .

خرید و فروش ساز بدون هماهنگی با آموزشگاه ممنوع است و آموزشگاه در این رابطه هیچ مسئولیتی به عهده نحواهد داشت .

هر گونه هماهنگی با مدرسین و هنرجویان توسط آموزشگاه انجام می شود و هنرجو به هیچ عنوان نباید شماره تلفن از مدرس بگیرد و یا شماره تلفن به مدرس بدهد .

شرایط استرداد شهریه برطبق مصوبه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه ها(مندرج در فرم ثبت نام هنرجویان) می باشد .

کلاس های آموزشگاه فقط در ایام سوگواری که تعطیل رسمی باشد ، تعطیل است و در ایام دیگر نظیر اعیاد و ... ( حتی تعطیلات رسمی ) کلاس تشکیل می گردد و در صورت عدم حضور هنرجو ، شهریه محاسبه می گردد . 

 
بازدید از صفحه : 3728