آشنایی با ساز ویولنسل
آشنایی با ساز ویلنسل - (cello)

یکی دیگر از سازهای خانواده ی ویولن ، ویولنسل است و این ساز به قدری از ویولن
 و ویولا بزرگتر است که نوازنده باید هنگام اجرا روی صندلی نشسته و ساز را مابین
پاهای خود تکیه دهد و به صورت زاویه حاده نسبت به سطح زمین نگه دارد و از این
جهت در انتهای تحتانی آن میله ی آهنی نصب شده است و نوک آن روی زمین قرار
 می گیرد .
چهار سیم ویولنسل به ترتیبِ پنجم متوالی از هم کوک می شوند. سیم اول
( زیرترین ) لا - سیم دوم ر - سیم سوم سل و سیم چهارم دو.

          

نت نویسی این ساز با کلید فا خط چهارم حامل و در اصوات متوسط با کلید دوی
 خط چهارم و در اصوات زیر با کلید سل نوشته می شود .

این ساز درگروه سازهای با صدای بم قرار می گیردو آرشه ی آن کوتاه تروکلفت تر
 از ویولن می باشد.

این ساز هم به صورت تکنواز و هم در گروه به صورت همنواز مورد استفاده قرار
می گیرد و اغلب آهنگسازان برای این ساز قطعاتی به صورت تکنواز - سونات و
 کنسرتو تصنیف کرده اند .

از کنسرتوهای معروف برای این ساز می توان به :
کنسرتو ویولنسل بتهوون - برامس و کنسرتو لوئیجی بوکرونی نام برد .»»» بازدید از این خبر :  6820