آشنایی با مکتب کلاسی سیسم (Clasicism)

آشنایی با مکتب کلاسی سیسم (Clasicism)

آشنایی با مکتب کلاسی سیسم (Clasicism)

به نقل از سایت همشهری آنلاین:


در معنای کلی، معمولا به آثار برجسته و الگوی هر ملتی آثار کلاسیک اطلاق می شود.

اما کلاسیک به مثابه یک مکتب خاص هنری معنای محدودتری دارد ودوره تاریخی معینی را دربرمی گیرد.

کلاسی سیسم تقریبا ویژگی ثابت تمامی دوره های پس از کلاسیک باستان، از قرن 8 میلادی

تا قرن 20 میلادی بوده است.

در معنای محدود تر و زیبایی شناسانه آن، واژه کلاسی سیسم صرفا به مقاطع کوتاهی از این

دوران اطلاق می شود و به سبک ها یا مراحلی از یک سبک اطلاق می شود که واجد ویژگی -

هایی مانند صراحت، نظم و توازن است.

در این سبک غالبا هنرمند از اصول و قوانین نظری تبعیت می کند و از این رو به نظر می رسد که

این سبک هنری بیشتر به عقل و خرد متکی باشد.

در دوران رنسانس نیز با اوج گیری خرد گرایی، زمینه فکری گسترش این مکتب فراهم شد.

از این رو گاه کلاسی سیسم را در مقابل رمانتیسم معنا می کنند.
»»» بازدید از این خبر :  2388